Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:server_commands

Aquesta és una revisió antiga del document


Ordres del servidor

Cartes del Cel pot actuar com a servidor. Accepta les ordres següents per a la connexió TCP/IP:

Connexió

Podeu utilitzar qualsevol llibreria o objecte de connexió per connectar amb Cartes del Cel des del vostre programari, o bé usar les ordres telnet o netcat amb un script.
Per enviar una ordre, escriviu al socket l'ordre, cada paràmetre separat per un espai en blanc, i finalment una terminació CR-LF.
Per a exemples en diversos llenguatges vegeu https://sourceforge.net/p/skychart/code/HEAD/tree/trunk/skychart/sample_client/

El port estàndard és el 3292 però pot ser canviat per l'usuari en el menú de configuració. El programa també pot triar d'escoltar en qualsevol port a l'atzar si el port configurat està ocupat.

Skychart manté un fitxer perquè conegueu el port de connexió i el seu estat.
En Linux i Mac : [Configuracio_de_l_usuari] /tmp/tcpport
En Windows : Clau del registre: HKCU\Software\Astro_PC\Ciel\Status\TcpPort

El fitxer (o la clau) no existeix si no heu engegat mai Cartes del Cel.
Conté 0 si el programa no està engegat, o bé el servidor està desactivat en el menú de configuració.
Conté el port on escolta si el programa està a punt per acceptar una connexió.

Ordres principals

Ordre Paràmetres Comentari o equivalent de la interfície de l'usuari
NEWCHART nom_carta Fitxer → Mapa nou
CLOSECHART nom_carta Fitxer → Tanca el mapa
SELECTCHART nom_carta Finestra → Nom_carta
LISTCHART Finestra
SEARCH nom_objecte Útil recerca (Barra principal)
GETMSGBOX Retorna el contingut de la barra d'estat
GETCOORBOX Retorna les coordenades de la barra d'estat
GETINFOBOX Configuració → Presentació → Etiquetes - Informació en la barra de menú sobre el mapa
FIND classe_objecte nom_objecte El mateix que “busca” però us deixa especificar la classe d'objecte desitjat: 0=nebulosa, 1=nd, 2=estel, 3=estel, 4=variable, 5=doble, 6=cometa, 7=asteroide, 8=planeta, 9=constel·lació, 10=línia catàleg
SAVE nom_fitxer_desat Desa el mapa actual en el fitxer especificat
LOAD nom_fitxer_desat Carrega el mapa d'un fitxer
LOADDEFAULT nom_fitxer_opcio Usa aquesta ordre per carregar un extracte del fitxer de configuració que temporalment remplaça alguna opció de skychart.ini.
SETCAT camí actiu abreujat mín màx Afegeix o canvia un catàleg CatGen. Els camps són els mateixos que en el Configuració catàlegs.
SHUTDOWN Tanca el programa
RESET Retorna al mapa i opcions per defecte (igual que amb el senyal HUP)
PLANETINFO page_number Obre la informació del Sistema Solar a la pàgina donada
GETSELECTEDOBJECT Retorna informació sobre el darrer objecte seleccionat
LOADMPCORB file_name Carrega el fitxer especificat amb els elements de l'asteroide en el format MPCORB. Resultat detallat es pot accedir al fitxer [user_data]/database/LoadAsteroidFile.log
? No té equivalent gràfic, llista les ordres de la línia de comandaments

Ordres del mapa

Ordre Paràmetres Comentari o equivalent de la interfície d'usuari
ZOOM+ Veure → Zoom augment
ZOOM- Veure → Zoom disminució
MOVEEAST Fletxa esquerra del teclat
MOVEWEST Fletxa dreta del teclat
MOVENORTH Fletxa amunt del teclat
MOVESOUTH Fletxa avall del teclat
MOVENORTHEAST Teclat numèric 7 (Sense bloqueig numèric)
MOVENORTHWEST Teclat numèric 9 (Sense bloqueig numèric)
MOVESOUTHEAST Teclat numèric 1 (Sense bloqueig numèric)
MOVESOUTHWEST Teclat numèric 3 (Sense bloqueig numèric)
FLIPX Carta → Transformació → Mirall horitzontal
FLIPY Carta → Transformació → Mirall vertical
SETCURSOR pixX pixY
CENTRECURSOR Clic dret → Centra
ZOOM+MOVE Clic dret → Centra i zoom +
ZOOM-MOVE Clic dret → Centra i zoom -
ROT+ Carta → Transformació → Rotació a la dreta
ROT- Carta → Transformació → Rotació a l'esquerra
SETEQGRID ON/OFF Carta → Línies/Graelles Afegeix la graella equatorial
SETGRID ON/OFF
SETSTARMODE 0/1/2 Configuració → Mode presentació → Presentació dels estels
SETNEBMODE 0/1 Configuració → Mode presentació → Presentació de cel profund
SETAUTOSKY ON/OFF Configuració → Configuració del programa → Presentació > Mostra el color del cel
UNDO Edició → Desfés
REDO Edició → Refés
SETPROJ ALTAZ/EQUAT/GALACTIC/ECLIPTIC Carta → Sistema de coordenades
SETFOV 00d00m00s o 00.00 Icona (camp de visió) o icona (Barra principal)
SETRA RA:00h00m00s o RA:00.00 Icona (Coordenades AR)
SETDEC DEC:+00d00m00s o DEC:00.00 Icona (Coordenades DEC)
SETOBS LAT:+00d00m00sLON:+000d00m00sALT:000mOBS:nom Configuració → Observatori
IDCURSOR
SAVEIMG PNG/JPEG/BMP Nom_del_fitxer qualitat Fitxer → Desa la imatge…
PRINT PRT/PS/BMP PORTRAIT/LANDSCAPE COLOR/BW filepath Imprimeix o exporta a Postscript o Bitmap,
Fitxer → Imprimeix i Arxiu→ Configura impressora
SETNORTH Carta → Mostra l'horitzó → Nord
SETSOUTH Carta → Mostra l'horitzó → Sud
SETEAST Carta → Mostra l'horitzó → Est
SETWEST Carta → Mostra l'horitzó → Oest
SETZENITH Icona (Barra dreta)
ALLSKY Icona (Barra dreta)
REDRAW Segueix tota ordre que modifiqui el mapa; cal per a l'actualització
GETCURSOR
GETEQGRID
GETGRID
GETSTARMODE
GETNEBMODE
GETAUTOSKY
GETPROJ
GETFOV S/F
GETRA S/F S → 17h07m12s
F → 17.11991
GETDEC S/F
GETDATE
GETOBS
SETDATE aaaa-mm-ddThh:mm:ss o bé “aaaa-mm-dd hh:mm:ss” Configuració → Data/Hora
SETTZ Etc/GMT Configuració → Observatori (Zona horària del país)
GETTZ
SETGRIDNUM ON/OFF Configuració → Presentació → Línies - Mostra els valors de les graelles
SETCONSTLINE ON/OFF Configuració → Presentació → Línies - Figura de les constel·lacions
SETCONSTBOUNDARY ON/OFF Configuració → Presentació → Línies - Límits de les constel·lacions
RESIZE amplada alçada Redimensiona el mapa
GETRISESET Dóna l'hora de sortida/trànsit/posta del darrer objecte triat
MOVESCOPE RA Dec [00.00] Mou el cursor del telescopi a coordenades. AR en hores decimals.
MOVESCOPEH HourAngle Dec [00.00] Igual que MOVESCOPE però angle horari en comptes de AR. Angle horari en hores decimals.
IDCENTER Identifica objecte al centre del mapa
IDSCOPE Identifica objecte a la posició del cursor del telescopi
SHOWPICTURE ON/OFF Mapa → Mostra objectes → Mostra imatges
SHOWBGIMAGE ON/OFF Mostra imatge de fons
LOADBGIMAGE fits_filename Carrega nou fitxer FITS d'imatge de fons i també força recarregar-lo si el nom és el mateix.
LOADCIRCLE file_name Carrega llista de marques de buscador, igual que clic dret - Cercle buscador - Carrega des de fitxer
SETCIRCLE num diameter rotation offset Defineix un cercle buscador com a Configuració - Presentació… - Cercle del buscador
SETRECTANGLE num width height rotation offset Defineix un buscador rectangle com a Configuració - Presentació… - Rectangle del buscador
SHOWCIRCLE num_list Posa una llista separada amb comes dels cercles a ser activats 1,2,…,10
SHOWRECTANGLE num_list Posa una llista separada amb comes dels rectangles a ser activats 1,2,…,10
MARKCENTER ON/OFF Mostra una marca al centre del mapa, igual que Show mark
GETSCOPERADEC Retorna les coordenades actuals del telescopi.
TRACKTELESCOPE ON/OFF Igual que menú Telescopi / Segueix el telescopi.
CONNECTINDI Connecta a un telescopi configurat INDI.
DISCONNECTINDI Desconnecta el telescopi INDI.
SLEWINDI RAhr Dec [in decimal] Mou el telescopi INDI a les coordenades especificades.
ABORTSLEWINDI Avorta l'ordre de desplaçament actual.
SYNCINDI RAhr Dec [in decimal] Sincro el telescopi INDI a les coordenades especificades.
CONNECTTELESCOPE Connecta al telescopi per defecte.
DISCONNECTTELESCOPE Desconnecta el telescopi per defecte.
SLEW RAhr Dec [in decimal] Mou el telescopi per defecte a les coordenades especificades.
ABORTSLEW Interromp l'ordre de desplaçament actual.
SYNC RAhr Dec [in decimal] Sincronitza el telescopi per defecte a les coordenades especificades.
OBSLISTLOAD list_file_name
OBSLISTFIRST
OBSLISTLAST
OBSLISTNEXT
OBSLISTPREV
OBSLISTLIMIT ON/OFF
OBSLISTAIRMASSLIMIT [airmass]
OBSLISTTRANSITLIMIT [hours]
OBSLISTTRANSITSIDE EAST/WEST/BOTH
GETSCOPERATES Retorna una llista de les velocitats suportades pel telescopi
SCOPEMOVEAXIS eix(0/1) velocitat Comença el moviment del telescopi al llarg (eix) usant (velocitat)
SETSCOPEREFRESHRATE refresc [ms] Refresca la posició del telescopi cada (refresc) [ms]
PLANISPHEREDATE ON/OFF Mostra o amaga l'escala de la data del planisferi
PLANISPHERETIME ON/OFF Mostra o amaga l'escala de temps del planisferi
SETFOVPROJECTION fov_number HAI/MER/CAR/ARC/TAN/SIN Dóna la projecció per al núm de camp
SHOWONLYMERIDIAN ON/OFF Mostra sols el meridià i no la graella completa
SHOWALWAYSMERIDIAN ON/OFF Mostra la línia del meridià en totes les projeccions
CLEANUPMAP Elimina totes les seleccions i refà el mapa
GETCHARTEQSYS Dóna l'actual sistema equatorial del mapa, Data o J2000, B1950, …

Compatibilitat amb V2.7 - ordres DDE

Ordre Paràmetres Comentaris o equivalent de la interfície d'usuari
MOVE obsolet AR: 00h00m00.00s DEC:+00d00m00.0s camp:+00d00m00s Icona
DATE obsolet igual que SETDATE
OBSL obsolet igual que SETOBS
RFSH obsolet igual que REDRAW
PDSS Igual que el menú Carta - Obté imatge DSS
SBMP obsolet usa SAVEIMG
SGIF obsolet usa SAVEIMG
SJPG obsolet usa SAVEIMG
IDXY X:pixelx Y:pixely
GOXY X:pixelx Y:pixely
ZOM+ obsolet igual que ZOOM+
ZOM- obsolet igual que ZOOM-
STA+ Icona (Barra principal)
STA- Icona (Barra principal)
NEB+ Icona (Barra principal)
NEB- Icona (Barra principal)
GREQ obsolet usa SETEQGRID
GRAZ obsolet usa SETGRID
GRNM obsolet usa SETGRIDNUM
CONL obsolet usa SETCONSTLINE
CONB obsolet usa SETCONSTBOUNDARY
EQAZ obsolet usa SETPROJ
ca/documentation/server_commands.1557740492.txt.gz · Darrera modificació: 2019/05/13 11:41 per antoni