Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:software_license

Llicència de programari

Cartes del Cel programari, Copyright © 2006 Patrick Chevalley

Aquest programa és de programari lliure; el podeu redistribuir i/o
modificar sota els termes de la GNU General Public License
tal com es publica per la Free Software Foundation; tant la versió 2
de la llicència, o (a la vostra opció) qualsevol versió posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que us sigui útil,
però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantía implícita
de MERCANTILITAT o AJUSTATGE A QUALSEVOL PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu
la GNU General Public License per a més detalls.

Heu d'haver rebut una còpia de la GNU General Public License amb aquest programa; si no fos així, vegeu http://www.gnu.org/licenses/

Sou lliure d'usar qualsevol mapa o impressió produïda pel programa per a qualsevol ús, comercial o no (blog, publicació web, llibre imprès,etc…). Podeu mencionar Cartes del Cel-Skychart i l'enllaç a la pàgina principal, però no hi esteu obligat.

ca/documentation/software_license.txt · Darrera modificació: 2019/05/13 11:44 per antoni